ZAMÓWIENIA PUBLICZNE

Świadczymy kompleksową obsługę prawną zarówno wykonawców jak i zamawiających w postępowaniach o udzielenie zamówienia publicznego. Zakres usług obejmuje w szczególności:

  1. Przygotowywanie i opiniowanie regulaminów udzielania zamówień publicznych;
  2. Analizę treści ogłoszenia o zamówieniu oraz postanowień SIWZ;
  3. Opiniowanie wzoru umowy w sprawie zamówienia publicznego, umów konsorcjum oraz porozumień o udostępnienie zasobów;
  4. Doradztwo na etapie wezwania do uzupełnienia dokumentów lub złożenia wyjaśnień;
  5. Przygotowywanie projektów odpowiedzi na pytania wykonawców oraz wyjaśnień treści SIWZ;
  6. Przygotowywanie odwołań, skarg i informacji o niezgodnych z prawem czynnościach zamawiającego lub zaniechaniu przez niego czynności;
  7. Przygotowywanie odpowiedzi na odwołania; – reprezentowanie w postępowaniach przez Krajową Izbą Odwoławczą i sądami.