PRAWO CYWILNE

Świadczymy pomoc prawną w następujących sprawach:

  1. O odszkodowania np. z tytułu wypadku komunikacyjnego, poniesionej szkody;
  2. O zadośćuczynienia z tytułu naruszenia dóbr osobistych;
  3. Związanych z niewykonaniem i nienależytym wykonaniem umów oraz zobowiązań;
  4. Dotyczących ochrony własności, posiadania oraz służebności.

 

„lus civile vigilantibus scriptum est (D. 42.8.24)” – Prawo cywilne tworzone jest dla osób starannych